newego_large_t_1101_54382014_3Η πρόσκληση απευθύνεται σε Ομάδες Έργου που μπορούν να τεκμηριώσουν με δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ. προϋπάρχουσα ακαδημαϊκή έρευνα που δύναται να εξελιχθεί σε πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: Τουρισμός – Πολιτισμός, Ενέργεια – Περιβάλλον, Αγροτική Παραγωγή – Τεχνολογία Τροφίμων, Ιατρική – Φαρμακολογία, Μεταφορές – Εμπόριο.

Η Ομάδα Έργου θα υποστηρίζεται και από ιδιωτική επιχείρηση, η οποία δε θα λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας, αλλά θα διαθέτει την εμπειρία των στελεχών της, τη γνώση της αγοράς και τη δικτύωση και επαφή με φορείς της αγοράς, ώστε να ενισχύσει τη δυνητική επιτυχία του εγχειρήματος. Η συνεργασία με ιδιωτική επιχείρηση αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης διότι μέσω αυτής της συνεργασίας θα έρθουν σε επαφή οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και οι ερευνητές με την πραγματική οικονομία και θα διαπιστώσουν πώς γίνεται η έρευνα αγοράς, πώς σχεδιάζεται ένα προϊόν ή υπηρεσία ώστε να είναι οικονομικά αξιοποιήσιμο και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσα από μια διαδικασία πρακτικής άσκησης στην επιχειρηματική ανάπτυξη – business development.

Σε ποιους απευθύνεται

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4009/2011, των οποίων οι έδρες βρίσκονται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης.

Περίοδος υποβολής

από 26/9/2014 έως 24/10/2014

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για τη μεταβατική περίοδο από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013.

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(v) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου στο οποίο θα εγκρίνεται η υποβολή της πρότασης, η διαδικασία και η επιλογή του εταιρικού σχήματος στο έργο, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου μέρους, η σύνθεση της Ομάδας Έργου και η κατανομή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ θα δηλώνεται ότι ο Δικαιούχος αναλαμβάνει τυχόν υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Σε περίπτωση συνεργαζόμενου Ιδρύματος, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή στην Ομάδα Έργου φυσικών προσώπων που προέρχονται από το εν λόγω Ίδρυμα.

(vi) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Πράξης.

(vii) Παράρτημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται: (α) αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο (β) τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων: Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, Β. Σκοπιμότητα της πράξης, Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και Δ. Ωριμότητα της πράξης και (γ) τεκμηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων ένταξης πράξεων (ομάδα Ε), όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

(viii) Συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από όλους τους μετέχοντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

(ix) Βεβαίωση της ΑΔΙΠ περί χορήγησης έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης.

Τι χρηματοδοτείται

Α. Έρευνα – Ανάπτυξη – δοκιμή πρωτοτύπου προϊόντος

Αφορά όλες τις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την πιστοποίηση πρωτοτύπου προϊόντος.

Ενδεικτικά Παραδοτέα στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι:

  • αναφορές προόδου έρευνας και ανάπτυξης, αποτελέσματα μετρήσεων, δοκιμών, κ.λπ.,
  • ανάπτυξη πρωτοτύπου, πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από τα ερευνητικά αποτελέσματα,
  • νέες πειραματικές διατάξεις, νέα προϊόντα / νέες υπηρεσίες, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, πιλοτικές μονάδες, κ.λπ.

 Β. Υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου και προώθησης στην αγορά –αίτηση κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

Αφορά στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου, με έμφαση στην τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος της οικονομικής αξιοποίησης της ιδέας, στην αποτύπωση της δυνητικής αγοράς, στην αναλυτική έρευνα της αγοράς αυτής, στην αναζήτηση της απαιτούμενης κεφαλαιακής υποστήριξης καθώς και στη διαδικασία διερεύνησης της σκοπιμότητας κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ήτοι δικαιωμάτων Πνευματικής ή / και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) και της προετοιμασίας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η διασύνδεση με δυνητικούς συνεργάτες ή πελάτες στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, η συμμετοχή ή η επίσκεψη σε εμπορικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, και γενικότερα κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διασύνδεση με την αγορά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περιλαμβάνεται επίσης, η νομική υποστήριξη στη σύναψη κάθε είδους απαραίτητης συμφωνίας για την οικονομική αξιοποίηση των ΔΔΙ, είτε αυτή αφορά στη σύσταση εταιρείας είτε στη παραχώρηση της χρήσης των ΔΔΙ η διαδικασία διερεύνησης της σκοπιμότητας κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ήτοι δικαιωμάτων Πνευματικής ή / και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), η νομική υποστήριξη στη σύναψη κάθε είδους απαραίτητης συμφωνίας για την εκμετάλλευση / οικονομική αξιοποίηση των ΔΔΙ, είτε αυτή αφορά τη σύσταση εταιρείας είτε την παραχώρηση της χρήσης των ΔΔΙ.

Σημειώνεται ότι το κόστος για την κατοχύρωση ΔΔΙ που προκύπτουν από την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης και ύστερα, όπως και το κόστος για την υποστήριξή τους, δε χρηματοδοτούνται από την πρόσκληση. Τα παραπάνω παραδοτέα θα είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή.

Γ. Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών/Επιμορφώσεις

Αφορά στην κάλυψη ενεργειών παροχής συμβουλών (mentoring) στους φοιτητές από ειδικούς, το κόστος κάλυψης σεμιναρίων και το κόστος παροχής νομικών ή λογιστικών συμβουλών για τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας. Μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί δαπάνη για τη μετάβαση στο εξωτερικό μελών της ομάδας έργου με σκοπό την ενημέρωση τους για τη λειτουργία σε ΑΕΙ του εξωτερικού δομών διασύνδεσης με την αγορά, ή τη διασύνδεση του ΑΕΙ με ΑΕΙ του εξωτερικού.

 Δ. Δημοσιότητα

Αφορά όλες τις ενέργειες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης και για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής/ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για την υλοποίηση της Πράξης, όπως: οργάνωση ημερίδων, δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα αναρτώνται όλες οι δημοσιεύσεις και τα παραδοτέα /αποτελέσματα της Ομάδας υλοποίησης της πράξης. Ενθαρρύνεται η συνέργεια με τις δράσεις της ΜΟΚΕ ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός ευαισθητοποίησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Ε. Αξιολόγηση της Πράξης

Στις προτάσεις που θα υποβληθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνεται διακριτή δράση µε αντικείμενο την εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης σε ποσοστό που δε θα υπερβαίνει το 2% του προϋπολογισμού της.

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000