Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής 50 ώρες

Βασικές – Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική    50 ώρες

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος θα  συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης «Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής».

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.         Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

2.         Σύντομο Βιογραφικό

3.         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

4.         Βεβαίωση ότι απασχολούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

5.         Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 7/1/2013 και λήγει στις 15/1/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Σπάρτης 8, 22100 Τρίπολη, τηλ. 2710-243345.

Υπεύθυνοι προγραμμάτων: Αθανάσιος Παπαδολιάς & Νίκος Αποστολόπουλος.