Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ενισχύονται υφιστάμενες και νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος:

MME-ΠΕΠ-II_ΕΣΠΑ PRESENTATION v1.0 130110