agrotis-internetEυκαιρία για επιδοτήσεις 30 επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στους τομείς της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Το νέο ΕΣΠΑ φέρνει δύο νέα προγράμματα συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένονται να προκηρυχθούν μετά τις εκλογές.

Στο πρώτο πρόγραμμα προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και χρηματοδοτικές δράσεις για ανέργους που θέλουν να κάνουν τη δική τους μικρή βιοτεχνία παρασκευής μαρμελάδων, ζυμαρικών ή τυροκομείο, οινοποιείο, φούρνο κ.λπ. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν την κατά 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας των ίδιων κλάδων, χρηματοδοτώντας τις συνέργειες και τις καινοτόμες μεθόδους στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους. Ο προϋπολογισμός αυτών των δράσεων ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ευκαιρίες δίνονται σε όσους ανέργους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση, την τυποποίηση και την παρασκευή τροφίμων από γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Ο κλάδος της «αγροδιατροφής» έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση ως ένας από τους εννιά στρατηγικούς τομείς για το νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

«Υποστήριξη Επιχειρήσεων»

Ενισχύσεις για καινοτομία σε επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλάδου» έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό προαναφερόμενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή). Η ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου, όσο και στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• Η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.
• Η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών.
• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές.
• Η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης
Η διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτόν, είναι 24-36 μήνες.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι:
• Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Κλάδου.
• Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον Αγροδιατροφικό Κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Κλάδου της ίδιας γεωγραφικής Περιφέρειας. Οι σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ΑΕ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες, ενδεικτικά, είναι οι εξής:
1. Συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
2. Καινοτομία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:
• Την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
• Την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
3. Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Δαπάνες προσωπικού
• Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης.
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβα-νομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
4. Επαγγελματική κατάρτιση. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:
• Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
• Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
• Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες
Επίσης καλύπτονται δαπάνες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας που αφορούν σε επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων καθώς και την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού.

Οι κλάδοι που επιχορηγούνται:

• Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
• Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
• Παραγωγή αλλαντικών
• Ψάρια και θαλασσινά γενικότερα
• Φρούτα και λαχανικά
• Λάδι και ελαιώδη προϊόντα
• Γαλακτοκομικά προϊόντα
• Τυροκομικά Προϊόντα
• Προϊόντα Αλευρόμυλων
• Ζυμαρικά
• Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής
• Ετοιμα Γεύματα
• Παραγωγή ζωοτροφών
• Αλκοολούχα Προϊόντα
• Μεταλλικό Νερό
• Χυμοί
• Κομποστοποίηση
• Κονσερβοποίηση
• Παραγωγή μαρμελάδων
• Αναψυκτικά
• Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
• Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
• Ζυθοποιία
• Οινοποιία
• Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων
• Παρασκευή διαιτητικών τροφών
• Παραγωγή παιδικών τροφών
• Παραγωγή μπαχαρικών
• Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
• Παραγωγή παγωτών

«Επιχειρηματική ευκαιρία»

Επιχορηγήσεις 100% σε ανέργους

Το πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρηματική Ευκαιρία» στοχεύει:

• Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
• Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος.
• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
• Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης).
2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων.
3) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λπ.).
4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία.
5) Μισθολογικό κόστος για νέα θέση ή νέες θέσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν από την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.