Η Δημόσια Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία αποτελεί άλλωστε κομμάτι της, οφείλουν να λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες. Οφείλουν να συμμορφώνονται στη νομιμότητα και στους κανόνες και αυτό αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του Κράτους Δικαίου.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα όργανα της Διοίκησης, είτε συλλογικά είτε μονοπρόσωπα.

Ειδικά όταν πρόκειται για αιρετούς, ή για πρόσωπα που έχουν επιφορτιστεί με τη Διοίκηση Νομικών Προσώπων, δεν ισχύει μόνο ο η υποχρέωση συμμόρφωσης στη νομιμότητα αλλά και επιπλέον κανόνες που είναι άρρηκτα δεμένοι με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Κύριος τέτοιος κανόνας είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης που αποτελεί απαράβατο κανόνα συμπεριφοράς και δράσης. Επιπλέον, η αρχή της διαφάνειας ορίζει όλο τα φάσμα των ενεργειών της Διοίκησης.

Με άλλα λόγια, ούτε η Διοίκηση, ούτε η Αυτοδιοίκηση ούτε τα Νομικά Πρόσωπα είναι ιδιοκτησία αυτών που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους. Εν κρυπτώ και χωρίς λογοδοσία δεν είναι δυνατόν να διοικείται τίποτα στις μέρες μας, αν θέλουμε κάποτε να βγούμε από την κρίση και αν θέλουμε να συμπεριλαμβάνεται η χώρα μας στα αναπτυγμένα κράτη.

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης

Νικόλαος Τσιαμούλος