Σας καλούμε στις 2 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των
διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του
Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) το άρθρο 78 του Ν 4954/2022 για λήψη απόφασης για το πιο κάτω
θέμα:
Έγκριση διέλευσης αγώνων δρόμου αναψυχής με την επωνυμία «Γεωργάντεια 2023»

Λόγος του κατεπείγοντος: Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα