Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 8 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) το άρθρο 78 του Ν 4954/2022 για λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:      

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη δυο (2) αιθουσών και του χώρου της κουζίνας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σιλίμνης στο Σωματείο Σιλιμνιωτών «Η Αγία Κυριακή» στις 12.02.2023 και στις 19.03.2023

Λόγος του κατεπείγοντος: Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.