Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 16η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών έτους 2021
 2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2021
 3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2021
 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021 ώστε να συμπεριληφθεί ως συνεχιζόμενο το έργο: «Εργασίες για την υποδομή ηλεκτροδότησης γηπέδου στο χώρο προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή «Μεγαβούνι» της ΔΕ Βαλτετσίου
 5. Τροποποίηση τίτλου μελέτης με τίτλο «Μελέτη τροποποίησης τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης»
 6. Ονοματοδοσία οδών και πλατειών στην Κοινότητα Κερασιάς της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης
 7. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού ΚΥΠΡΟΥ, στον κ. Ντάνο Χαρίλαο του Αιμιλίου για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΟΟ 5057
 8. Παράταση μίσθωσης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης
 9. Παράταση μίσθωσης αγροκτήματος Δημοτικού Λαχανόκηπου
 10. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Ορχομενού
 11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τρίπολης στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων
 12. Λύση εκμίσθωσης χώρου στο κτίριο του πρώην Παιδικού Σταθμού στην Κοινότητα Κανδήλας
 13. Oρισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Καλλιτεχνικής Αρτιότητας δωρούμενης προτομής από ιδιώτη (Προτομή Νικηταρά στην Τρίπολη)
 14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2020
 15. Καθορισμός κατανομής χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2021
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την εκτέλεση προμηθειών του Δήμου
 17. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2021