Σας καλούμε στις 21 Iουνίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 392/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 357/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του Δημοτικού ακινήτου επί των οδών Γερμανού Πατρών και Επισκόπου Ανθίμου (υπαίθριο θέατρο – σκάκι) στην Ε.Λ.Μ.Ε. Αρκαδίας την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Λόγοι του κατεπείγοντος:

1ου θέματος: η δικάσιμος η οποία έχει ορισθεί για τις 28-6-2022

2ο θέματος : η δικάσιμος η οποία έχει ορισθεί για τις 23-6-2022

3ου θέματος: η ημερομηνία της εκδήλωσης για τις 29 Ιουνίου 2022