Σας καλούμε την 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Tετάρτη  και ώρα 19.00 σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την με αριθμό 46735/23-7-2020 KYA Yπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών:

«Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2021».