Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 26 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.30 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου το Δημοτικό συμβούλιο να εκφράσει τη γνώμη του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «Ταρνάρα», των Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας και Σκυρίτιδας, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τούτο έχει ζητηθεί με το αρ. 117538/26-4-2021 έγγραφο του Προέδρου του του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Σημείωση: Η παραπάνω μελέτη έχει σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βουρβούρων.