Σας καλούμε στις 27 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 19.30 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2022.