Σας καλούμε στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) το άρθρο 78 του Ν 4954/2022 για λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:    

  1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη χώρου εντός της “Πλατείας Μουσείου” της Κοινότητας Αλέας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλέας “Η Αλέα Αθηνά” στις 30.09.2022».
  2. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της αίθουσας Συμβουλίων του  κτηρίου «Παλαιό Δημαρχείο Τρίπολης» στην “Startup Greece – Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας”».

Λόγοι του κατεπείγοντος: Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.