Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά) ή με τηλεδιάσκεψη, την 6η  Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με 14.00  για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς στα πιο κάτω θέματα:

 1. Κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την άμεση λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 2. Περί αναμόρφωσης του εγκεκριμένου ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Τρίπολης έτους 2020
 3. Τροποποίηση της αρ. 934/2019 Α.Δ.Σ. περί επιβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
 4. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Επισκοπής
 5. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Στρίγκου
 6. Αναβάθμιση, συντήρηση των Εφαρμογών Λογισμικού ετών 2020-2021
 7. Τεχνική Υποστήριξη των Εφαρμογών Λογισμικού ετών 2020 και 2021
 8. Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 9. Περί απαλλαγής είσπραξης τελών καθαριότητας- φωτισμού και Φ.Η.Χ. σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19
 10. Πρόσληψη προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης
 11. Έγκριση της με αρ. 2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου «Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης» που αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2019.
 12. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
 14. Περί έγκρισης της αρ. 22/2020 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία : «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης