Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε την 25η Mαίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ – 14:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν  40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. δ) την με υπ΄ αριθμόν 426 με αριθμό πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-ΥΔ4 ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και ε)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω  θέματα:

  1. Έγκριση κοπής δέντρων στην Κοινότητα Τρίπολης.
  2. Έγκριση κοπής δέντρων στην Κοινότητα Ψηλή Βρύση.
  3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ 739/2013 Απόφασης ΔΣ σχετικά με τον «Κανονισμό Λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός Σχεδίου Πόλεως Τρίπολης».
  4. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΖ 3152) για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης, επί του κοινόχρηστου ασφαλτοστρωμένου χώρου, όπισθεν του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πλατείας Βαλτετσίου.
  5. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφέ Μπαρ» ιδιοκτησίας κ. Γεωργακόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 55 στη Τρίπολη.

6 . Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης – Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος» ιδιοκτησίας κ. Παπαπέτρου Αντωνίου του Θεοδώρου που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 13 στη Τρίπολη.

7. Γνωμοδότηση επί του αριθμ. 6426/12-4-2021 εγγράφου του Δήμου Τρίπολης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.