Σας προσκαλούμε την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ να προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος, για λήψη αποφάσεων, σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή α)των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν και β)της αριθ.643/2021(Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Ο.E.-converted