Σας προσκαλούμε την 2α Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ.έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικούταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογήτων διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11 2020 εγκυκλίου του ΥπουργείουΕσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Ο_E_-10η_signed