Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 06η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00΄ π.μ. έως 10:00΄ π.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-κατεπείγουσα-Ο_E_-06-5-2021