Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

 

  1. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια  τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες  του Δήμου Τρίπολης (παιδικές κατασκηνώσεις)»

 

Λόγος του κατεπείγοντος:

 

  1. Λόγω οριακής διευθέτησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και έναρξης κατασκηνωτικής περιόδου στις 16-6-2018.

 

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                                                  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ