Σας προσκαλούμε την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ’ εφαρμογή

α)των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν και

β)της αριθ.643/2021(Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Ο_E_-50η_signed