Σας καλούμε την 13η  Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου»: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 23184/27-7-2018 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Αλουπογιάννη Παναγιώτη – Χρήστου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. 16/2018 απόφαση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

 1. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθ. 20 & 21 Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης.

 

 1. Εξεύρεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.

 

 1. Ανάκληση της Αρ. 504/2018 Α.Ο.Ε. και της Αρ. 665/2018 Α.Α.Υ.

 

 1. «Απαλλαγή υπολόγου»

 

 1. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης»

 

 1. Kαθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης»

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ       

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ