Σας καλούμε την 19η Δεκεμβρίου2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄  π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010,να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του ΝέουΔημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 καιΑταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Ο.E.-48η-19-12-2018-converted-1