Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 2α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00΄ μ.μ. έως 13:30΄ μ.μ., για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-κατεπείγουσα-Ο_E_-41η_signed