Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 20η  Μαρτίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών,  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης,  κατά της υπ’ αριθ. 136/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής.   

Λόγος του κατεπείγοντος:

  1.  Η ημερομηνία κατάθεσης της έφεσης 24-3-2019.