Σας προσκαλούμε την 25η Μαΐου 2020, ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Υποβολή πρότασης στην Πρωτοβουλία «100 Intelligent Cities Challenge» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
 • Υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020), Σκέλος διατομεακών δραστηριοτήτων
 • Τεχνική Υποστήριξη των Εφαρμογών Λογισμικού ετών 2020 και 2021
 • Αναβάθμιση, Συντήρηση των Εφαρμογών Λογισμικού ετών 2020-2021
 • Εκμίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου του Πάρκου στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη
 • Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με την αρ. 17/2020 μελέτη της υπηρεσίας: Συνδρομές απόκτησης ονομάτων χώρων (domain names) και χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting) για χρήση από το Δήμο Τρίπολης
 • Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης) κατά τη δικάσιμο της 5-6-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 2-2-2020 και με αρ. κατάθεσης 5/2020   αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.
 • Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 23-6-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ268/29-1-2020, αρ. πιν. 5, αρ. καταχ. ΑΓ267/17-7-2019)  αγωγής ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.
 •  Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 23-6-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ266/29-1-2020, αρ. πιν. 4, αρ. καταχ. ΑΓ250/26-6-2019)  αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1.  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 224/2019 απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει στο Εφετείο Ναυπλίου, αίτηση για τον καθορισμό τιμή μονάδος αποζημιώσεως ιδιοκτησίας με Κ.Α. 18 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2014 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης στο Ο.Τ. 138β και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ. 10553/08-5-2020)
 2. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 9805).
 3. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 25828).
 4. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 76341).
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο email: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.