Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00΄ έως 14:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο κάτω θέμα:

  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου, για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, να καταθέσει δικόγραφο παραιτήσεως στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄).
  • Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από  26-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης να γνωμοδοτήσει επί της με αρ. Α10/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης και αναφορικά με την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από την εταιρεία «Τσουκάκη Ειρήνη & Σια Ε.Ε.»

Λόγος κατεπείγοντος:

  1. Ημερομηνία δικασίμου η 02-6-2020.

2. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ειδικές προϋποθέσεις λόγω του Covid-19.

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησεης-πρότασης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο email: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.