Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,  σήμερα την 27η  Αυγούστου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ μ.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 26433/27-8-2019 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ.Καρακούρτη Βασιλείου

Λόγοι του κατεπείγοντος:

  1. Προθεσμία απάντησης σχετικά με τη συνταξιοδότηση της υπαλλήλου