Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπ’όψιν: α)Την από 28-5-
2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών
και Γενικών Υπηρεσιών, β) Το με αρ. πρωτ.: 13506/27-5-2021 Έγγραφο της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων, γ) Την αντικειμενική αδυναμία εισήγησης από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις, συγκαλεί εκτάκτως λόγω εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της
κάτωθι υπηρεσίας την 28η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 14:15΄
μ.μ. έως 14:45΄ μ.μ., για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο
κάτω θέμα:

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης
    ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης
    του Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».
     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση
    κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των
εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο e – mail : oikonomikiepitropitri @ gmail. com , κατά το διάστημα
διεξαγωγής της συνεδρίασης.