Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00΄ έως 11:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο κάτω θέμα:

  1. Διοργάνωση- πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Α΄ Εθνοσυνέλευσης

των Ελλήνων στην Ι.Μ. Καλτεζών Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου στις 31/5/2020.

  • Περί κήρυξης έκπτωτου από την προμήθεια της υπόλοιπης σύνθετης ζωοτροφής αλόγων (2.891 κιλά), για τις ανάγκες των ίππων του Δήμου Τρίπολης.

Λόγος κατεπείγοντος:

  1. Επικείμενη ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης η 31-5-2020.
  • Ανάγκη προμήθειας ζωοτροφών.
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησεης-πρότασης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο email: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.