Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 4η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15΄, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου τρίπολης να καταθέσει προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά της 178/2018 (ΑΔΑ: 6Π2ΖΩΛ8-ΒΨΖ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή ορισθεί καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή, να καταθέσει υπόμνημα και ότι άλλο απαιτείατι ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης για την προβολή των εκδηλώσεων για το Καλοκαίρι 2018

Λόγοι του κατεπείγοντος:

1: Η κατάθεση της προσφυγής πρέπει να γίνει μέχρι 6-7-2018

2: Ανάγκη έγκαιρης προβολής των επικείμενων εκδηλώσεων του  Καλοκαιριού.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                            

                                                                                                               

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ