Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-11:00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των διατάξεωνα)τουάρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, β) του άρθρο 78 του Ν 4954/2022για λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:      

  1.  «Συμπλήρωση της με αριθ. 22/2022 Κανονιστικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας»   

Λόγος του κατεπείγοντος: Η επικείμενη έναρξη της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.