Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄-13:30 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των διατάξεωνα)τουάρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, β) του άρθρο 78 του Ν 4954/2022για λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:      

  1. Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας  Δήμου Τρίπολης από 14-21/8/2022.

Λόγος του κατεπείγοντος: Η επικείμενη έναρξη της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.