Σας καλούμε την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δια ζώσης δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έγκριση κοπής δέντρων
  2. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα επεξεργασίας – παραγωγή αδρανών υλικών και ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Ε. στη θέση Βαλτετσόραμα Τ.Δ. Μάκρης, Δ.Ε. Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.