Σας καλούµε την 31.08.2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 13:00, σε τακτική, δια περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), συνεδρίαση του ∆ιοικητικού µας συµβουλίου.

502-260821-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-8