201308260607155111Αγνοώντας το «βέτο» της Κομισιόν, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της Οικονομίας το οποίο περιλαμβάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Έτσι αύριο ξεκινά η συζήτησή του στις αρμόδιες Επιτροπές ενώ την Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια και θα ψηφισθεί.

Το νομοσχέδιο δίνει μοναδική ευκαιρία στους οφειλέτες να εξοφλήσουν εφάπαξ ή σε έως 100 δόσεις όλες τις οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η Μαρτίου 2015 με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Με τη ρύθμιση αυτή ακόμη και φορολογούμενοι που έχουν φυλακιστεί για πολύ μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να αποφυλακιστούν. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου από τη ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία η κυβέρνηση προβλέπει ότι σε βάθος οκταετίας θα εισπραχθούν 2 δισ. ευρώ με παράλληλη διασφάλιση της είσπραξης των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1.2.2015 μέχρι το τέλος της οκταετίας που ισχύει η ρύθμιση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όλα ανεξαιρέτως τα χρέη στην εφορία τα οποία έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 1η Μαρτίου 2015, δηλαδή ακόμη και οι μηνιαίες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που παρέμειναν απλήρωτες, μπορούν να τακτοποιηθούν σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενες αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων, από 90% έως 30%. Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή λήγει στις 26 Μαϊου 2015.

Ειδικά για όσους καταβάλλουν μέχρι τις 27 Απριλίου 2015 τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης που αναλογεί στην οφειλή τους προβλέπεται ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων και στην συνέχεια υπαγωγή του της οφειλής που απομένει στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών έχει δικαίωμα με απόφασή του να εξαιρέσει από το δικαίωμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών με κριτήρια το ύψος των οφειλών τους και την εισοδηματική ή την περιουσιακή τους κατάσταση. Μπορεί επίσης να εξαιρέσει και συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών.

Ειδικότερα, οι διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπουν τα εξής:

1. Σε 100 δόσεις όλα τα χρέη. Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα χρέη ανεξάρτητου ύψους, δηλαδή ακόμη και πάνω από 1.000.000 ευρώ, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να τακτοποιηθούν είτε με εφάπαξ καταβολή και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής είτε σε μηνιαίες δόσεις που μπορούν να κυμανθούν από 2 έως και 100, με έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενη αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων, από 90% έως και 30%. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και χρέη ληξιπρόθεσμα μέχρι 1-3-2014 που έχουν ήδη ενταχθεί σε προηγούμενη ή παλαιότερη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

2. Ελάχιστη δόση. Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Ωστόσο, εάν υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές Δ.Ο.Υ. η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε Δ.Ο.Υ.

3. Τόκος. Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται σε 3% ετησίως.

4. Άρση κατασχέσεων. Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει αντί 50% που είναι σήμερα.

5. Οφειλές που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα. Μπορούν επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

6. Υποβολή αίτησης. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 26 Μαϊου. Ωστόσο, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η παραπάνω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα.

7. Προηγούμενες ρυθμίσεις. Όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να συνεχίσουν σ’ αυτή ή να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση εφόσον τους συμφέρει. Ωστόσο, για όσους μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος.

8. Ευεργετήματα. Σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Επιπλέον, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τους, καθώς επίσης και κάθε διαδικασία ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Όσοι έχουν φυλακιστεί λόγω των χρεών τους θα αποφυλακίζονται εφόσον τα εντάξουν στη ρύθμιση. Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση απαλλάσσονται επίσης από τυχόν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής 10%, 20% ή 30% που τυχόν τους έχουν επιβληθεί.

Τυχόν ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων (μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, καταθέσεων κ.λπ.) θα αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον εξοφλήσει το 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

9. Προθεσμίες εξόφλησης δόσεων. Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις θα πρέπει να καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής.

10. Απώλεια ρύθμισης. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εάν δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης, ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

11. Προκαταβολή οφειλής. Εφόσον πληρωθεί ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης, δηλαδή τουλάχιστον 200 ευρώ, μέχρι τις 27 Απριλίου 2015, θα χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ποσό αυτό πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κατάργηση δίωξης για οφειλές έως 50.000 ευρώ
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπονται επίσης τα ακόλουθα:

• Καταργείται η ποινική δίωξη για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 50.000 ευρώ.

• Καταργούνται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο, τα οποία επιβάλλονται με ποσοστά 10% σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πάνω από 2 μήνες, 20% σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 12 μήνες και 30% σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 2 χρόνια. Η κατάργηση ισχύει για χρέη που γίνονται ληξιπρόθεσμα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.

• Εξαιρούνται από τα ελάχιστα τεκμήρια διαβίωσης των 3.000 και των 5.000 ευρώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα.

• Τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα προκύψουν φέτος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους φορολογούμενους δεν απέκτησαν καθόλου εισόδημα το 2014 (ανέργους κ.λπ.) θα φορολογηθούν με την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων, που προβλέπει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ.

• Ισχυρά θεωρούνται τα πρακτικά συμβιβασμού επί φορολογικής διαφοράς που καταρτίστηκαν μέχρι τις 31-12-2013 και τα οποία δεν στάλθηκαν για οποιοδήποτε λόγο στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου δυσμενέστερη και χωρίς την παράσταση του φορολογούμενοι. Επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.

Διαγραφή προσαυξήσεων
Για όσους καταβάλλουν μέχρι τις 27 Απριλίου 2015 τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης που αναλογεί στην οφειλή τους προβλέπεται ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων και στην συνέχεια υπαγωγή του της οφειλής που απομένει στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Μείωση δόσης
Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Ωστόσο, εάν υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές Δ.Ο.Υ. η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε Δ.Ο.Υ.

Φορολογική ενημερότητα
Σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Επιπλέον, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τους, καθώς επίσης και κάθε διαδικασία ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ενισχύεται ο ρόλος του ΣΔΟΕ

Την ενίσχυση το έργου του ΣΔΟΕ με διατάξεις που παρέχουν στην υπηρεσία αυτή το δικαίωμα να διενεργεί συνοπτικούς φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, να επιβάλλει πρόσθετους φόρους και πρόστιμα αλλά και να χρησιμοποιεί έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης κατά τα αμερικάνικα πρότυπα προβλέπει το νομοσχέδιο. Ειδικότερα οι νέες διατάξεις το ΣΔΟΕ θα μπορεί:

Να ασκεί και μερικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας με έμφαση στη φορολογία εισοδήματος καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας. Το ΣΔΟΕ θα μπορεί ξανά να ελέγχει μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που συνδέονται και με το ξέπλυμα μαύρου ή βρώμικου χρήματος ή τον παράνομο πλουτισμό και στο πλαίσιο αυτό να μπορεί να πραγματοποιεί ανακρίσεις.

Να εκδίδει αποφάσεις επιβολής πρόσθετων φόρων και προστίμων, όπως οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.

Επίσης με το ίδιο νομοσχέδιο τροποποιούνται οι ρυθμίσεις για τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Συγκεκριμένα:

α) Επανακαθορίζονται οι ημερομηνίες και οι φορείς ανάληψης της υποχρέωσης:

διαγραφής της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και αποτύπωσης αυτής ως οριστική.

Ελέγχου της υπόλοιπης προκαταρκτικής οριογραμμής και υποβολής πρότασης για την τελική οριογραμμή σε περιπτώσεις εμφανούς εσφαλμένης προκαταρκτικής.

β) Θεωρείται οριστική η προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού σε περίπτωση μη έκδοσης εντός 18 μηνών μετά την 1-1-2016 της απόφασης καθορισμού της οριστικής οριογραμμής από τη σχετική Επιτροπή.